Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej , którego celem jest między innymi szerzenie wiedzy w zakresie naturalnych terapii mających na celu umożliwienie powrotu do zdrowia w wymiarze fizyczno-psychicznym poprzez utrzymanie homeostazy naszego organizmu w szerokim zrozumieniu pojęcia profilaktyki zdrowia

naturopatia

Cele i Środki Działania Stowarzyszenia

&14

Celami Stowarzyszenia są:

1.Profilaktyka zdrowia publicznego w tym ochrona i wspieranie metod Medycyny Komplementarnej (Rozdział I § 7) rozumianego także, jako nieustanny proces odtwarzania dobrego samopoczucia w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym: terapia duszy i ciała człowieka stanowiąca całościowe holistyczne podejście do życia i zdrowia.

2.Kształtowanie profesjonalnego wizerunku Stowarzyszenia.

3.Poprawa sposobu i stanu żywienia ludności, aktywności fizycznej, lepszego zrozumienia zasad działania Medycyny Komplementarnej i jej terapii poprzez nauczanie, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego, racjonalnego sposobu odżywiania się i uprawiania sportów.

4.Niesienie pomocy ludziom zmagającym się z problemami zdrowotnymi wynikającymi z różnorodnych uzależnień. W tym nikotynowych i alkoholowych. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

5.Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i powszechna edukacja społeczeństwa w zakresie Medycyny Komplementarnej (Rozdział I § 7) i profilaktyki zdrowia po przez kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków.

6.Wspieranie organizacyjne i rzeczowe jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia.

7.Prowadzenie własnych szkół, ośrodków leczniczo-terapeutycznych, w tym sanatoriów i klinik.

8.Propagowanie i upowszechnianie Medycyny Komplementarnej oraz innych metod naturalnych mających na celu utrzymanie holistycznego poziomu zdrowia człowieka.

9.Podnoszenie praktycznego i naukowego poziomu  rozwoju członków Stowarzyszenia jak i osób tego oczekujących, ułatwianie im badań naukowych, szkoleń, dokształcania zawodowego, dostosowania kierunków jak i form szkoleń do aktualnych potrzeb.

10.Współdziałanie ze służbą zdrowia (medycyną alopatyczną) w zakresie stosowania Terapii Komplementarnych (Rozdział I §7).

11. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  Organizowanie szkoleń w postaci kursów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów oraz studium, studiów, akademii w zakresie Medycyny Komplementarnej oraz innych naturalnych metod leczenia i profilaktyki zdrowia.

12.Wydawanie materiałów szkoleniowych (w tym działalność wydawnicza), informacyjnych i propagandowych w zakresie Medycyny Komplementarnej i profilaktyki zdrowia.

13.Udział w zjazdach, sympozjach, szkoleniach w kraju i zagranicą organizowanych przez inne organizacje, podmioty gospodarcze, organy państwowe, osoby fizyczne dotyczące Medycyny Komplementarnej i profilaktyki zdrowia.

14.Występowanie i wspieranie w obronie  członków Stowarzyszenia wobec czynników zagrażających wynikających z prowadzenia działalności związanej z Medycyną Komplementarną i profilaktyką zdrowia.

15.Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu medycyny alopatycznej, farmacji, medycyny komplementarnej.

16.Wspieranie polityki rządowej oraz różnorodnych kampanii rządowych i pozarządowych w zakresie działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz walki z nałogami.

17.Współpraca z niezrzeszonymi w Stowarzyszeniu specjalistami z zakresu medycyny alopatycznej,  farmacji, żywienia, psychologii, psychoterapeutami, specjalistami z zakresu Medycyny Komplementarnej (Rozdział I § 7) oraz polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, instytutami, uczelniami, szkołami, niezależnymi naukowcami oraz kościołami, związkami wyznaniowymi, parafiami, zborami, klasztorami, zakonami, ośrodkami, zajmującymi się problematyką holistycznego podejścia do zdrowia, ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

18.Współpraca z przemysłem spożywczym na rzecz produkcji bezpiecznej i ekologicznej żywności o walorach prozdrowotnych.

19.Udzielanie rekomendacji dla produktów i działalności związanych z Medycyną Komplementarną (Rozdział I § 7) zapewniających wysoki poziom, jakości i bezpieczeństwa dla zdrowia i życia człowieka, w szczególności poprzez ich opiniowanie i nadawanie znaków jakości.

20.Finansowanie i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach celów statutowych.

21.Niesienie pomocy w tym również ekonomicznej dla osób cierpiących na choroby cywilizacyjne i uzależnionych od nałogów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby o niskim statucie ekonomicznym oraz niepełnosprawne i w podeszłym wieku, miedzy innymi poprzez organizowanie na ich rzecz akcji charytatywnych, warsztatów psychoterapeutycznych, pomocy w nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami z zakresu medycyny komplementarnej (Rozdział I § 7).

22.Pomoc w walce ze stresem, depresją i ułomnościami w celu osiągnięcia holistycznej równowagi.

23.Organizowanie obozów, wyjazdów i pobytów w specjalnych placówkach profilaktyki zdrowotnej.

24. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

25. Prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej m.in. niepublicznych placówek systemu oświaty.

26. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kobiet, dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku i rekreacji.

27. Działalność charytatywna.