Status Fundacji Zakochani w Życiu

Status Fundacji Zakochani w Życiu 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Iwona Krzemińska, zwana dalej Fundatorem, zgodnie z treścią̨ Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 13.06.2022 roku, przed notariuszem Pauliną Owczarz ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r.
O fundacjach (tekst jednolity z Dz. U. z 1991r Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustalają niniejszy Statut.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Zakochani w życiu”.
2. Fundacja posługuje się̨ pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
3. Fundacja może używać́ wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
4. Fundacja uzyskuje osobowość́ prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Fundacja może być́ członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Art. 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5

Celem działania Fundacji jest:
1. Działanie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie rehabilitacji, a także osoby potrzebujące pomocy przy codziennych czynnościach.
2. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej oraz informacji o zasadach zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania oraz suplementacji.
3. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym oraz nie samodzielnymi we własnych domach i mieszkaniach.
4. Wspieranie działalności naukowo-badawczej.
5. Promocja i organizacja wolontariatu.
6. Profilaktyka zdrowia.
7. Integracja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych.
8. Wspieranie osób opiekujących się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.
9. Pomoc w organizacji dnia codziennego osób niepełnosprawnych i starszych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
2. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
3. Wyposażenie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.
4. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
5. Zakup leków i środków medycznych.
6. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
7. Pomoc finansową i rzeczową.
8. Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych.

9. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.
11. Fundowanie stypendiów.
12. Organizowanie i udział Fundacji w seminariach, sympozjach naukowych, wspieranie badań i programów naukowych.
13. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnym, starszymi i, jak i z ich rodzinami.
14. Ułatwianie aktywności społecznej osób starszych, niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób starszych, niepełnosprawnych oraz nieporadnych życiowo.
15. Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.
16. Współorganizowanie gali wolontariatu, organizowanie innych akcji wspomagających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu.

17. Uczestnictwo osób starszych, niepełnosprawnych w turnusach rekreacyjno- rehabilitacyjnych.

18. Uczestnictwo osób starszych, niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-turystycznych oraz promocja turystyki osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność wskazana w niniejszym artykule będzie prowadzona tak odpłatnie,
jak i nieodpłatnie.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Art. 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (Jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 7

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w zawiązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
4. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego.
6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 8

Dochodami Fundacji są:
1. darowizny, spadki i zapisy;
2. dotacje, datki i subwencje;
3. dochody z kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji;
6. zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
7. dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
8. nawiązki przyznawane przez właściwy organ;
9. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.

1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Art. 9

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 5 000 € (pięć tysięcy Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły np. „Honorowy Członek Fundacji”, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV – Działalność gospodarcza

Art. 10

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych i na realizację celów pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona między innymi w formie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
5. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.
6. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza, stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień statutu.

Rozdział V – Władze Fundacji

Art. 11

Organami Fundacji są:
– Fundator
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.

Fundator

Art. 12

1. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
2. Fundator może zostać powołani do Zarządu Fundacji. Jeżeli do Zarządu powołany zostanie Fundator, kompetencje Fundatora, poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

Art. 13
Do kompetencji Fundatora/Fundatorów należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
2. Powoływanie członków Rady Honorowej Fundacji wraz z nadawaniem jej członkom statusu Zasłużonego dla Fundacji. Członkowie Rady Honorowej Fundacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za działania Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 14
1. W skład Rady Fundacji wchodzi nie mniej niż trzy osoby.
2. Radę Fundacji powołuje i odwołują Fundatorzy/Fundator. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.

3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
4. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
5. Odwołanie członka Rady następuje w razie: 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji; 2. naruszenia postanowień statutu Fundacji; 3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności; 4. zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji. 

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.
7. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. Jest on również upoważniony do zawierania umów cywilno-prawnych z członkami Zarządu Fundacji.

8. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.
10. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
11. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
12. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
13. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
14. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
15. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania.
16. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.

17. Fundator/Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiorą od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych
w pkt.17:1,2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
18. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
19. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.
1. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych.
2. Prowadzenie innych czynności w zakresie kontroli i nadzoru prac Fundacji.
3. Badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji.
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu.
5. Zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji.
6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
7. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
8. Wyrażanie opinii w sprawach przestawionych przez Zarząd.
9. Opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji.
10. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji.
11. Uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu.
12. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o tworzeniu oddziałów Fundacji.
13. Wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek i udzielanie poręczeń.

Art. 16

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie mniej niż trzy osoby w tym Prezes, powołany i odwołany przez Fundatorów.
2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator (jeden z fundatorów) , chyba, że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu lub też wskutek odwołania.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
• wykonywanie działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
• choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
• niespełniania obowiązków członka Zarządu, przez okres dłuższy niż 2(dwa) miesiące,
• nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
• istotnego naruszenia postanowień Statutu.
• Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub Fundatorów.
7. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie.
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji.
9. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Rady Fundacji.

10. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
11. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu, co do takiej formy głosowania.
13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
14. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.
15. Członkowie Zarządu Fundacji:
1) nie mogą być członkami Rady Fundacji
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
16. Członkowie Zarządu Fundacji na początku kadencji złożą stosowne oświadczenia dotyczące pkt.17:1,2.
17. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
• Prezes Zarządu samodzielnie
• Wiceprezes Zarządu samodzielnie
• Dwóch członków Zarządu wspólnie

Art. 17

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
3. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
4. Ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia wcześniej uchwalone.
6. Realizacja programów działania Fundacji.

7. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji.
8. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
9. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem.
10. Występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Art. 18

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział VI – Tworzenie oddziałów, połączenie Fundacji

Art. 19

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Art. 20

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Rozdział VII – Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Art. 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Fundatorami.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w artykule 5 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VIII – Zmiana Statutu

Art. 22

Zmiany statutu Fundacji mogą nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów, względnie w przypadku długotrwałego ograniczenia Fundatorów w zdolności do samodzielnego działania lub ich śmierci, zmian może dokonać Rada Fundacji.

Art. 23

1. Statut sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nie unormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r o fundacjach oraz inne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.